ਟੈਕਸ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ


 

ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬੂਸਟਰ ਬਣਾਓ

 
 

CALEITC ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ!


ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ CalEITC ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ? ਬਸ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ #EarnItKC ਨੂੰ 211-211 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਓ! ਇਹ ਰੱਖੋ! ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਓ!